Boekhouding

Boekhouding

Het bijhouden van alle financiële gegevens, niet alleen van een bedrijf maar ook persoonlijke financiële gegevens.

Aankoopprijs

Een prijs die bij aankoop van een machine of een gebouw betaald moet worden. Een aankoopprijs geldt voor vaste activa, zoals een inkoopprijs geldt voor voorraden geldt.

Aanschaf kosten

Deze term is eigenlijk een van de meest fout gebruikte termen in de economie, deze heeft eigenlijk geen betekenis maar wordt vaak gebruikt om de aanschafprijs van een vaste activa aan te duiden.

Aanschafprijs

Een prijs, uitgedrukt in geld, die in het verleden is betaald voor een investering in een vaste activa, deze wordt bepaald op het tijdstip dat de activa ook werkelijk in bezit komt.

Aanschafwaarde

De waarde van de optelsom van de aanschafprijzen en de bijkomende uitgaven voor de installatie en dergelijke. Dus de werkelijke waarde van de aanschaf van machines of gebouwen.

Activa

Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingskant van de balans.

Afboeken

Het boeken van bedragen op de juiste grootboekrekening, door het afboeken van een bedrag moeten de schulden of vorderingen minder worden.

Afboeking

Een plotselinge en eenmaal voorkomende waardedaling van vaste en / of vlottende activa waardoor ze voor een lagere waarde op de balans komen te staan. Bijvoorbeeld goodwill, door herwaardering hiervan.

Afschrijving

De waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde.

Afschrijvingskosten

De kosten van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde.

Afvinken

Het afstrepen van reeds gecontroleerde gegevens, wanneer een gegeven is afgevinkt hoeft dit niet nog een keer nagekeken te worden, dit voorkomt te veel en dubbel werk. En zorgt voor controle.

Bankboek

De dag van een registratie, op deze dag wordt een financieel feit vastgelegd in de boekhouding. Of de dag van de storting bij de bank.

Boekjaar

Een periode van een jaar die aan de basis staat voor het uitbrengen van een jaarrekening. Vaak wordt hiervoor een kalenderjaar gebruikt, maar dit is echter niet verplicht.

Boekingspost

Een bedrag dat nog in de boekhouding verwerkt moet worden of reeds in de boekhouding verwerkt is, dit kunnen zowel positieve als negatieve posten zijn.

Brutowinst

De brutowinst wordt aangeduid als de winst die ontstaat wanneer we de omzet verminderen met de inkoopwaarde van de omzet. Voordat er belasting vanaf getrokken wordt.

Controle

Het nagaan of alle gegevens die zijn ingevoerd of verzameld zijn juist zijn, dit kan door afvinken of samenwerking. Pas wanneer alle gegevens juist zijn is de controle voltooid.

Credit

Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en kortlopende schulden van een onderneming, zoals deze aan de rechterzijde ( passiva ) van de balans worden vermeld.

Crediteuren

Crediteuren zijn leveranciers ( personen of bedrijven ) aan wie betaalt moet worden voor hun diensten of het leveren van goederen. Een crediteur staat aan de rechterzijde van de balans.

Crediteuren beheer

Het goed in de gaten houden en betalen van crediteuren, crediteuren zijn leveranciers ( personen of bedrijven ) aan wie betaalt moet worden voor hun diensten of het leveren van goederen. Een crediteur staat aan de rechterzijde van de balans.

Constante kosten

Dit zijn kosten die niet afhankelijk zijn of beïnvloed worden door de omvang van de productie, of toenemen door gebruik als we naar consumenten kijken.

Debet

De linkerzijde van een balans, dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingkant van de balans.

Debiteur

Een bedrijf of klant die nog moet betalen voor een reeds geleverd goed noemen we een debiteur, een verschuldigde.

Debiteurenbeheer

Een overzicht van alle klanten of bedrijven waaraan goederen of producten geleverd zijn die nog niet of niet volledig zijn betaald. Erg belangrijk om een goed debiteurenbeheer te hebben, anders kan er veel geld misgelopen worden.

Directe kosten

Dit zijn productie- en / of verkoopkosten die direct kunnen worden doorberekend aan de eenheden product. Zonder omwegen is het bedrag direct te herlijden.

Dubbele boekhouding

Een dubbele boekhouding duidt in Nederland op niet een eerlijke boekhouding, naast de reguliere boekhouding wordt een boekhouding bijgehouden waarin enkele winsten of opbrengsten worden verzwegen om bijvoorbeeld minder belasting te hoeven betalen of om aandeelhouders minder te hoeven uitkeren.

Factuurstelsel

In een factuurstelsel is het verplicht om een tijdstip van betaling op een factuur te zetten met betrekking tot de betaling van btw. Dit tijdstip is gekoppeld aan de datum van uitgifte of wanneer deze uiteindelijk uitgegeven had moeten worden.

Grootboek

Het grootboek is een verzameling van alle grootboekrekening van een bedrijf, hierin wordt zeer nauwkeurig bijgehouden welke mutaties er plaats vinden in de grootboekrekeningen. Meestal wanneer er iets in een grootboekrekening veranderd, veranderd dit automatisch in het grootboek.

Handelscrediteuren

Onderdeel van de crediteurenpost op de balans, hierbij wordt specifiek gekeken naar de leveranciers van primaire processen, dus waar de onderneming zich opricht en de benodigde grondstoffen, diensten en goederen die hiervoor bedoeld zijn.

Hedging

De financiële zekerheid van een bedrijf zo goedmogelijk zeker proberen te stellen, door het verminderen van het risico door financiële transacties af proberen te dekken met tegengestelde transacties.

Interest

Een preciezere betekenis van rente, een vergoeding die wordt gegeven of ontvangen voor geleend geld, dat naderhand op afgesproken tijden betaald wordt. De vergoeding wordt net als het tijdstip vastgelegd, zodat er geen onenigheid over kan ontstaan.

Interestkosten

De kosten van geleend geld. Wanneer er geld geleend wordt, zal hierover interest voor betaald moeten worden. De kosten van het geleende vermogen noemen we interestkosten.

Journaal

Een journaal is een verzameling van alle financiële feiten van een bedrijf, hierin wordt zeer nauwkeurig bijgehouden welke mutaties er plaats vinden in de grootboekrekeningen.

Journaalpost

Een standaard vorm om te vermelden welke grootboekrekeningen er credit en welke er debet geboekt moeten worden.

Kas

De voorraad geld, briefjes en muntjes in een onderneming. Dit geld wordt ook wel chartaal geld genoemd.

Kasbeheer

Het beheer van de kasvoorraad en het oplossen van kastekorten.

Kasmutatie

Wijziging in de kas, dit wil zeggen, dat er een afname of een toename in het contante geld is.

Kasstroom

De stroom van alle kasuitgaven en kasontvangsten, het heeft ook betrekking op de bank en girogelden, dit komt door het Amerikaanse begrip casg

Kastekort

Een tekort in de kas, een verschil tussen wat er in de kas zou moeten zitten en wat er werkelijk in zit, dus een negatief saldo aan contante middelen.

Liquide middelen

Eigenlijk een luxe woord voor betalingsmiddelen, hieronder vallen contant geld en giraal tegoed. Liquide middelen worden onder de vlottende activa geschaard op de balans.

Margeregeling

Een regeling om het voor handelaren in vooral antiek mogelijk te maken de btw in mindering te brengen ook al is deze niet gefactureerd, dit kan omdat ze deze meestal van btw vrijgesteld mensen kopen en dus bij aanschaf geen btw betalen.

Nettoverlies

Het geld van een onderneming dat overblijft nadat alle rekeningen zijn betaald en alle kosten van de baten zijn af gehaald. Wanneer dit saldo negatief is spreken we van een netto verlies.

Opbrengst verkopen

Opbrengst voor aftrek van rabatten, dit zijn speciale standaard kortingen die een handelaar krijgt, dus eigenlijk de opbrengst van de tussenhandel voor de handelaar.

Prijsverschil

Het precieze verschil tussen de echte inkoopprijs en de verrekenprijs, die meestal vast is. Een prijsverschil is bijna altijd positief, anders zou een handelaar verlies maken op elk product dat hij / zij verkoopt.

Productiekosten

Alle kosten die worden gemaakt om een producten te kunnen produceren. Deze hangen samen met de fabricagekosten in bedrijven met een massaproductie of stukproductie.

Rabat

Dit zijn speciale standaard kortingen die een handelaar krijgt, dus eigenlijk de opbrengst van de tussenhandel voor de handelaar. Om de omzet te kunnen berekenen moet de fabrikant dus duidelijk in de boeken vermelden hoe groot deze zijn.

Rekeningschema

Een totaal overzicht van alle nummers in het grootboek met de daarbij behorende grootboekrekeningen, om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Rekeningstelsel

Het totaal van rekeningen ( hun omschrijvingen en nummers ) die samen allemaal het hele boekhoudsysteem vormen waaruit de winst- en verliesrekening en de balans worden samengesteld.

Rente

een vergoeding die wordt gegeven of ontvangen voor geleend geld, dat naderhand op afgesproken tijden betaald wordt. De vergoeding wordt net als het tijdstip vastgelegd, zodat er geen onenigheid over kan ontstaan.

Rentestructuur

Deze geeft de verschillen aan tussen de rentevergoedingen en de ( resterende ) looptijd van een lening. In een normale structuur zal de rente naarmate de lengte van de lening hoger zijn, hoe langer de lening loopt hoe hoger de rente.

Restwaarde

Dit is de waarde van een gebouw of machine aan het einde van zijn levensduur. Dit is de waarde die je overhoud nadat alle kosten voor de sloop ervan afgetrokken zijn.

Resultatenrekening

In de volksmond beter bekend als winst- en verliesrekening. Het is een duidelijk en overzichtelijke samenvatting waarin de omzet te zien is de kosten in een bepaalde periode, wanneer deze van elkaar worde afgetrokken zal er een winst of verlies zichtbaar zijn.

Rubriek

Alle grootboekrekeningen waarvan het codenummer van de rekening met hetzelfde getal begint, omdat deze waarschijnlijk aan elkaar verbonden zijn.

Saldo

Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit kan een positief of negatief verschil zijn, wat winst of verlies kan betekenen.

Saldobeheer

Het zo goed mogelijk in kaart brengen van alle ontvangsten en uitgaven van een onderneming om hier een optimaal resultaat te boeken.

Scontro

Credit kolom en debet kolom leveren een nul resultaat op, dus gelijk. Dit omdat het saldo in de kolom met het laagste totaalbedrag en vergelijking heeft toegevoegd gekregen.

Vaste verreken prijs

Is een standaardprijs waartegen de voorraad van een bedrijf in de boekhouding wordt geplaatst. In deze prijs zit de inkoopprijs en een opslag voor de inkoopkosten begrepen.

Variabele kosten

Tegenhanger van de vaste kosten, deze kosten zijn afhankelijk van de productie, het is een prijs die verandert als de productie veranderd, niet perse lineair, kan ook per product minder worden naarmate de productie stijgt.

Verkoopkosten

Er zijn vele verkeerde opvattingen voor dit begrip, maar het zijn de echte kosten die zijn gemaakt voor de verkoop van de afzet.

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Veiligheid & Gebruiksvriendelijkheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft