Inkomensgerelateerde begrippen

Aanmerkelijk belang

Dit wordt vaak met AB afgekort. Als een natuurlijk persoon, samen met partner of alleen, indirect of direct, een bezit heeft van 5% van het geplaatste kapitaal in een vennootschap, spreken we van een aanmerkelijk belang.

Aangiftetermijn

Dit is de termijn, periode, die de werkgever heeft om de loonaangifte te voltooien. Mocht deze termijn overschreden worden om wat voor reden dan ook is het mogelijk de werkgever te vervolgen.

Aangiftetijdvak

Dit is de termijn, periode, die de werkgever heeft om de loonaangifte te voltooien. Mocht deze termijn overschreden worden om wat voor reden dan ook is het mogelijk de werkgever te vervolgen.

ABP

Staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dit is de naam van het pensioenfonds voor werknemers en werkgevers die allemaal werkzaam zijn bij de overheid of werken in het onderwijs.

ADV

Staat voor Arbeids Duur Verkorting, wordt ook vaak vertelt als ATV, Arbeids Tijd Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven.

Afdrachtvermindering

Op grond van de wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekering, kan een werkgever gebruik maken van een vermindering van de belasting- en premie afdracht voor bepaalde kosten die hij maakt of voor verschillende groepen werknemers.

Aftrekposten

Het in mindering brengen van bepaalde kosten op het inkomen in BOX 1 van de inkomstenbelasting. Een voorbeeld dat vaak gebruikt wordt is de hypotheek rente aftrek.

Algemeen bindend verklaren

Een maatregel van de overheid, waardoor een COA kan gaan gelden voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak.

Algemene heffingskorting

Iedereen die belasting betaalt heeft het recht op een algemene heffingskorting. Via loon of een uitkering wordt deze korting verrekent. Dit bedrag wijzigt ieder jaar, voor mensen zonder inkomen wordt elke maand 1/12 deel gestort.

Algemene ouderdoms wet

Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing.

Alimentatie

Een financiële uitkering, de kosten van levensonderhoud, die na een scheiding door de meest draagkrachtige ex - partner aan de minst draagkrachtige ex - partner wordt verstrekt.

ANW

Staat voor algemene nabestaande wet, een voorziening die uit de premie van volksverzekering gefinancierd wordt, voor het geval een ouder of partner overlijdt. Na overlijden valt deze uit een in twee delen, een voor de achterblijvend partner en een voor de kinderen.

ANW – Hiaatverzekering

Nadat de ANW ingevoerd werd is er een gat ontstaan tussen de oude wet- en regelgeving, dit gat kan als gewenst worden verzekerd door deze verzekering, naast de uitkering van de ANW zullen de nabestaanden ook een uitkering ontvangen van deze verzekering.

ANW- uitkering

De uitkering die resulteert uit de ANW, algemene nabestaande wet, een voorziening die uit de premie van volksverzekering gefinancierd wordt, voor het geval een ouder of partner overlijdt. Na overlijden valt deze uit een in twee delen, een voor de achterblijvend partner en een voor de kinderen.

AOW

Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing.

AOW-franchise

Iedere Nederlander van 65 jaar of ouder heeft recht op een AOW uitkering, bij de bepaling van de pensioensgrondslag wordt daarom dit bedrag buiten beschouwing gehouden. Het buiten beschouwing gehouden bedrag noemen we AOW-franchise.

AOW-gat

Het gat dat ontstaat wanneer men na het 15 levens jaar in Nederland komt wonen, of wanneer men een aantal jaar in het buitenland gewoond en gewerkt heeft. Voor elk jaar dat men later of minder AOW opgebouwd wordt met 2% gekort op de uitkering. Hiervoor kan men zich wel vrijwillig voor verzekeren bij de Sociale verzekeringsbank.

AOW-uitkering

Uitkering die resulteert uit de AOW: Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing.

Arbeidsduurverkorting

Wordt ook vaak vertelt als ATV, Arbeids Tijd Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven.

Arbeidskorting

Elke werknemer met een fictieve of echte dienstbetrekking ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Deze heeft dan ook recht op de arbeidskorting. Deze wordt berekent over het loon zonder eenmalige beloningen.

Arbeidsongeschiktheid

Het onvermogen om bedrijf of beroepen uit te oefenen door een ongeval, een gebrek of ziekte. Hiervoor kan een ondernemer zich verzekeren

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die door een ondernemer afgesloten kan worden ter voorkoming van inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst waarbij de ene partij, werknemer genoemd, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever genoemd, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Arbeidsverhouding

Een samenstelsel van immateriële en materiële arbeidsvoorwaarden en van de arbeidsomstandigheden.

Arbodienst

Deze helpt de werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De wettelijke verplichtingen naar de arbo toe vereisen een specifieke deskundigheid die meestal niet in beschikbaar is bij de ondernemer.

ATV

Staat voor Arbeids Tijd Verkorting, wordt ook vaak vertelt als ADV, Arbeids Duur Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven.

Belastingaangifte

Kortgezegd: aangifte, een verklaring van een belastingplichtige aan de hand waarvan de belastingheffende instantie, de verschuldigde belasting kan vaststellen. De inhoud is afhankelijk van de belastingsoort waarvoor de aangifte voor wordt ingedient.

Beroep

Een type bezigheid die men uitvoert om zichzelf van een inkomen te voorzien. Ook het werven van voldoening, door iets wezenlijks bij te dragen aan de maatschappij zijn redenen waarom deze bezigheden worden uitgevoerd.

Beschikbare premieregeling

Een term die uit de pensioenwereld stamt. De hoogte van de pensioenuitkering nadat de leeftijd van 65 jaar is bereikt, staat bij deze pensioensvorm niet vast. In overleg met de pensioensgerechtigde wordt de te betalen premie overlegd.

Bijstandsuitkering

Een uitkering die wordt verstrekt als: men zelf niet over voldoende middelen beschikt een de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan te voldoen. De uitkering vult eventuele inkomsten aan tot een bedrag dat de noodzakelijke kosten van bestaan dekt.

BOX 1

De inkomsten belasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt: In BOX 1 wordt het belastbaar inkomen uit woning en werk belast. Bijvoorbeeld: inkomsten uit loon, pensioen en sociale uitkeringen, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming, eigen woning, persoonsgebonden aftrek.

BOX 2

De inkomsten belasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt: In BOX 2 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In deze box worden voordelen uit winstbewijzen die behoren tot een aanmerkelijk belang en aandelen in de heffingssfeer betrokken.

BOX 3

De inkomsten belasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt: In BOX 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. Hier wordt een vast rendement van 4% over het verschil tussen bezittingen minus schulden in de heffingssfeer betrokken.

Boxenstelsel

De inkomsten belasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt: In de BOX 1 wordt het belastbaar inkomen uit woning en werk belast. In BOX 2 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In BOX 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast.

Brutoloon

Loon zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Van dit loon gaan nog af: loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering. Loon in natura, pensioenspremie, spaarloon, levensloop en fiscale bijtelling van auto van de zaak, kunnen ook in mindering worden gebracht, wat er uiteindelijk overblijft noemen we het nettoloon.

Burgerservicenummer BSN

Dit is sinds 2007 de vervanger van het sofinummer. Het bestaat uit dezelfde cijfers als zijn voorganger. Als een werknemer niet ingeschreven is bij een Nederlandse gemeente geld de sofinummer.

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst over de te bewaken arbeidvoorwaarden, die is afgesloten tussen werkgever of een werkgeversorganisatie en een of meerdere werknemersorganisaties.

Cataloguswaarde

Wanneer de fiscale bijtelling privé gebruik auto wordt berekent wordt er uit gegaan van een cataloguswaarde van de auto inclusief de af-fabriek gemonteerde accessoires, de BPM en de BTW.

Centraal Akkoord

Een overeenkomst tussen de werkgevers- en werknemerscentrales en de regering met centrale aanbevelingen voor de Cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken.

Centrum voor Werk en Inkomen

CWI, de bemiddelend organisatie tussen het aanbod van werkzoekende enerzijds en de vraag van werkgever anderzijds. Deze bemiddeling van het CWI is er op gericht om een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de overheid tot stand te brengen.

Code tabaksblat

Commissie onder leiding van de heer Tabaksblat, die aanbevelingen heeft gedaan, om meer duidelijkheid te scheppen over de beloning van de directies van ondernemingen.

Collectief ontslag

Soms kunnen bedrijfeconomische redenen een noodzaak zijn om medewerkers gedwongen te ontslaan, de we melding collectief ontslag is een wet die van toepassing is als er binnen 3 maanden 20 of meer medewerkers ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen.

Collectieve arbeidsovereenkomst

CAO. Een overeenkomst over de te bewaken arbeidvoorwaarden, die is afgesloten tussen werkgever of een werkgeversorganisatie en een of meerdere werknemersorganisaties.

Concurrentiebeding

Wanneer er na beëindiging van een arbeidsovereenkomst een verbod komt om voor eigen rekening een soort gelijk bedrijf te starten binnen een straal van een aantal kilometers, noemen we dit concurrentiebeding. Bij commerciële functies kan dit worden uitgebreid met het te verrichten werk binnen een aantal kilometers.

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen de bemiddelend organisatie tussen het aanbod van werkzoekende enerzijds en de vraag van werkgever anderzijds. Deze bemiddeling van het CWI is er op gericht om een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de overheid tot stand te brengen.

DGA

Directeur Grootaandeelhouder. Binnen een onderneming wordt je als een DGA gezien als je meer dan 5% van de aandelen of winstbewijzen bezit. Een DGA heeft dan ook een andere positie in de belastingheffing en sociale verzekeringen als een gewone werknemer.

Dienstbetrekking

Voordat er tot een dienstbetrekking gekomen kan worden moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Tegen loon, persoonlijke arbeid moet verricht worden, er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.

Directeur Grootaandeelhouder

DGA, Binnen een onderneming wordt je als een DGA gezien als je meer dan 5% van de aandelen of winstbewijzen bezit. Een DGA heeft dan ook een andere positie in de belastingheffing en sociale verzekeringen als een gewone werknemer.

EDM

Eerstedagsmelding, een in 2006 door de overheid verplichtstelling om werknemers een dag voor aanvang van werkzaamheden te melden aan de belastingsdienst. Via deze melding probeert de overheid zwartwerken en illegale arbeid te bestrijden.

Eerstedagsmelding

EDM, een in 2006 door de overheid verplichtstelling om werknemers een dag voor aanvang van werkzaamheden te melden aan de belastingsdienst. Via deze melding probeert de overheid zwartwerken en illegale arbeid te bestrijden.

Eigenwoningforfait

Eigenlijk een fictief inkomen dat je als belastingsplichtige moet opstellen bij je inkomen in BOX 1. Volgens de belastingsdienst is woongenot een vorm van inkomen omdat bezitters de betaalde hypotheekrente in mindering mogen brengen op het inkomen.

Eindloonregeling

Deze regeling leest dat de hoogte van de pensioensuitkering even hoog moet zijn als het laatst verdiende loon vlak voor de pensionering. De premie die hiervoor betaald wordt is wel hoger, dat zorgt ervoor dat deze regeling meestal alleen wordt gehanteerd bij grootverdieners.

Eindheffing

Een eindheffing houdt de werkgever niet in op het loon van de werknemer, maar zal voor rekening komen van de werkgever zelf. Loon waarop deze heffing is toegepast hoort niet meer tot het loon van de werknemer en dus ook niet tot zijn verzamelinkomen.

Fictieve dienstbetrekking

Een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Volgens het burgerlijk wetboek is dit geen dienstrelatie, echter door de wetgever wordt het wel als een dienstbetrekking gezien.

Fiscale partners

Wanneer mensen als geregistreerd partner samenwonen of getrouwd zijn, zijn ze voor de wet fiscale partners. Dit brengt allerlei voor- en nadelen met zich mee.

Franchise

Tijdens het berekenen van sommige pensioenspremies en premies werknemersverzekeringen wordt er rekening gehouden met een vrijgesteld deel. Dit is wat er franchise genoemd wordt, dit is een bedrag dat jaarlijks wijzigt.

Functie

De beschrijving, omschrijving van de rollen of rol die iemand moet uitoefenen binnen zijn aanstelling. Voor een functie kan een advertentietekst geschreven worden waarin een takenpakket van de gezocht persoon beschreven is.

Functiehuis

Een matrix van een bedrijf met op de ene as de rollen die moeten worden vervuld, en de andere de functie die ingevuld worden met personen. In de velden vindt men de takenpakketten.

Functiewaardering

De waardering van een functie die wordt berekent door te kijken naar de functieanalyse en de functieomschrijving. Vaak zul je zien dat hoe hoger de functie is hoe hoger het loon van de betreffende persoon.

Geheimhoudingsbeding

Bij sommige beroep is het van heel groot belang voor de werkgever dat de werknemer absoluut geen gevoelige bedrijfsgerelateerde informatie naar buiten brengt. Informatie wordt als vertrouwelijk gezien, wanneer de werkgever dit uitdrukkelijk heeft verklaard of wanneer de werknemer dit vrij simpel uit de situatie kan afleiden.

Gezagsverhouding

Een werknemer is verplicht zich te houden aan voorschriften die gaan om het verrichten van arbeid of zaken die gaan over de bevordering van de goed orde binnen de onderneming van de werkgever.

Groene tabel

Deze tabel moet worden toegepast op het loon dat door de werkgever uit vroegere dienstbetrekkingen en daarmee gelijkgestelde uitkeringen.

Heffingskorting

Een korting op een verschuldigde premie volksverzekering en/of belasting. Er zijn vele soorten verschillenden soorten heffingskortingen een aantal voorbeelden hiervan zijn: combinatiekorting, ouderschapsverlof, alleenstaande ouderkorting enz.

Honorarium

Een vergoeding van de diensten van een deskundige of een specialist in een bepaald vakgebied op basis een arbeidstijd ( periode of in uren )

HRM

Human Resource Management, een personeelsbeleid dat zich richt op het leveren van een positieve bijdrage aan attitudes, prestaties en gedragingen van werknemers, door het implementeren en ontwerpen van patronen, strategische doelen en activiteiten die het beheren van de organisatiedoelstellingen bevorderen.

Human Resource Management

HRM, een personeelsbeleid dat zich richt op het leveren van een positieve bijdrage aan attitudes, prestaties en gedragingen van werknemers, door het implementeren en ontwerpen van patronen, strategische doelen en activiteiten die het beheren van de organisatiedoelstellingen bevorderen.

ID-baan

Deze banen zijn gebaseerd op de regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werkelozen. Deze kent zijn begin in het besluit in- en doorstroombanen. Deze banen zijn meestal voor 32 ur per week in de collectieve en non-profitsector.

Incentive

Een voordeel dat een bedrijf aan zijn zakelijke partners en / of werknemers biedt om hen tot een betere prestatie te stimuleren en / of hen te binden aan het bedrijf.

Incentive stock plan

Een werknemersaandelenplan waardoor werknemers volgens een bepaalde tijdsschema goedkoop of gratis aandelen kunnen verwerven in het eigen bedrijf.

Indexatie

Het aanpassen van pensioenen en lonen aan de ontwikkelingen van de inflatie.

Inkomen

Vergoeding die iemand ontvangt voor beschikbaar gestelde goederen of voor geleverde arbeid, vermogen of land. De naam van inkomen komt in vele vormen voor, salaris, loon, huur, pacht, rente, etc.

Inkomstenbelasting

De belasting die moet worden betaalt over de inkomsten . De inkomstenbelasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt: In de BOX 1 wordt het belastbaar inkomen uit woning en werk belast. In BOX 2 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In BOX 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast.

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Dit is een bijdrage die door de overheid wordt ingehouden op het salaris, de hoogte van dit bedrag wordt inkomensafhankelijk bepaald over een van tevoren bepaald vaststaand loon.

In-role-gedrag

Het gedrag dat in een functieomschrijving is vast gelegd, een functieomschrijving is: omschrijving van de rollen of rol die iemand moet uitoefenen binnen zijn aanstelling. Voor een functie kan een advertentietekst geschreven worden waarin een takenpakket van de gezocht persoon beschreven is.

Intrinsieke beloning

Een beloning die niet in geld kan worden uitgedrukt. Dit kun je zien als certificaten, diners en andere cadeaus. De tegenhanger is een extrinsieke beloning, ze kunnen allebei onderdeel zijn van een prestatiebeloning.

IVA

Inkomensvoorziening volledig arbeidsgehandicapten is een onderdeel van de WIA. Deze voor mensen die voor minder dan 10% arbeidsgeschikt zijn, de uitkering wordt gebasseerd op het laats verdiende loon.

Jaaropgaaf

Een overzicht van het loon en de daarop ingehouden premies volksverzekering. Na afronding van het jaar krijgt de werknemer dit overzicht in januari of februari van de werkgever. Deze is van belang bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Kinderalimentatie

De kosten van opvoeding en verzorging die een ouder voor hun kind moeten betalen tot deze meerderjarig is. Hierna gaat tot het 20ste levensjaar de van het kind de voortgezette onderhoudsplicht in die voor levensonderhoud en studie betaalt.

Levensloop

Met deze regeling worden werknemers in staat gesteld te sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De regeling kan gebruikt worden voor bijna elke vorm van verlof. Het saldo mag ook gebruikt worden om de pensioendatum te vervroegen.

Levensloopregeling

Met deze regeling worden werknemers in staat gesteld te sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De regeling kan gebruikt worden voor bijna elke vorm van verlof. Het saldo mag ook gebruikt worden om de pensioendatum te vervroegen.

Loon

Verstrekkingen en betalingen van een werkgever naar een werknemer waar een werknemer recht op heeft. Dit dient als tegenprestatie voor het geleverde werk van de werknemer aan de werkgever. In de CAO of in de arbeidovereenkomst wordt bepaald hoe hoog dit loon is.

Loon in natura

Dit zijn goederen die een werknemer ontvangt in ruil voor zijn diensten. Dit kan zijn een maaltijd voor wanneer een werknemer overwerkt of iets dergelijks, voor de belasting maakt het geen verschil, de natura zal voor de belasting in geld worden omgezet.

Loonbelasting

Dit is een soort vooruitbetaling op de inkomsten belasting, die de werkgever volgens de regels van de wet loonbelasting op het bruto maandsalaris dient in te houden om dan deze vervolgens aan de belastingdienst af te dragen.

Loonheffing

Dit is een soort vooruitbetaling op de inkomsten belasting en de premie volksverzekeringen, die de werkgever volgens de regels van de wet loonbelasting op het bruto maandsalaris dient in te houden om dan deze vervolgens aan de belastingdienst af te dragen.

Loonheffingskorting

Is een verzameling van de volgende heffingskortingen: ouderenkorting, alleenstaande – ouderkorting, jonggehandicaptekorting, levensloopverlofkorting en de algemene heffingskorting. Dit bedragen allemaal kortingen op het bedrag aan loonbelasting en / of premie volksverzekering dat wordt ingehouden op het loon.

Maximum dagloon

Als de premie werknemersverzekeringen worden berekent zit er een bovengrens aan het loon waarover de premies worden berekend, deze bovengrens noemen we het maximum dagloon.

Middelloonregeling

De regeling waarbij het gemiddelde van alle verdiende lonen wordt genomen en hieruit het bedrag voor de pensioensuitkering wordt berekent.

MUP

Met Uitgestelde prestatieplicht: een arbeidsovereenkomst waarbij werkgever en werknemer overeengekomen zijn dat er alleen gewerkt wordt wanneer de werknemer wordt opgeroepen en dat er alleen betaling geschied nadat er gewerkt is.

Nabestaandepensioen

Een pensioen dat wordt opgebouwd tijdens de hele loopbaan. Wanneer een pensioengerechtigde komt te overlijden voordat hij / zij de leeftijd van pensioensgerechtiging heeft bereikt, zal dit pensioen naar de nabestaanden gaan.

Naheffingsaanslag

Een rekening voor een tijdsvak waarvan eerder een rekening is ontvangen. Als de eerdere rekeningen niet volledig, te laat of helemaal niet zijn betaald, wordt deze aanslag gestuurd en volgt er een registratie voor verzuim.

Netto-brutoberekening

Als een werkgever met de werknemer een nettoloon afspreekt zal deze dit loon zelf moeten omzetten naar een brutosalaris, wat vrij ingewikkeld is door alle benodigde toeslagen die onderling ook weer als loon gelden. Deze berekening wordt de netto-brutoberekening genoemd.

Nettoloon

Brutoloon is het loon zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Van dit loon gaan nog af: loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering. Loon in natura, pensioenspremie, spaarloon, levensloop en fiscale bijtelling van auto van de zaak, kunnen ook in mindering worden gebracht, wat er uiteindelijk overblijft noemen we het nettoloon.

Nominale Premie ZVW

Een premie die de werknemer moet afdragen aan zijn zorgverzekeraar om de basisverzekering te bekostigen. Deze verzekering is verplicht en kan naar keuze ook nog worden aangevuld met aanvullende verzekeringen.

Omslagstelsel

Een stelsel waar de werkende mens betaalt voor de pensioenen van de gepensioneerden, en wanneer de werkende mens met pensioen gaat zal zijn pensioen betaalt worden door de volgende generatie werkende. Dit stelsel wordt bijvoorbeeld bij de AOW gebruikt.

Onbetaald verlof

Een periode van maximaal 18 maanden die werknemers mogen opnemen. In deze periode ontvangen ze geen lonen maar blijft de arbeidsovereenkomst gewoon doorlopen. Dit verlof kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te reizen of om een studie te volgen, de baas is niet verplicht mee te werken aan dit verlof.

Onkostenvergoeding

Een vergoeding die vooraf is vastgesteld voor kosten die particulieren of werknemers in de toekomst zullen gaan maken. Deze kan onbelast verstrekt worden.

Onregelmatigheidstoeslag

Een extra toeslag op het salaris van een werknemer, voor het verrichten van onregelmatige diensten. Het gaat dan om diensten die buiten de normale werkuren worden uitgevoerd. Deze uren zijn omschreven in de CAO.

Ontslag

Er zijn drie vormen van ontslag: Einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd: er is bijvoorbeeld een jaarcontract aangegaan met de werknemer, na dit jaar is er geen contractverlenging aangeboden dus de werknemer heeft ontslag gehad.
Ontbinding van het contract: er is iets voor gevallen wat niet door de beugel kan, van de kant van de werknemer of werkgever en het contact wordt per direct ontbonden. Beëindiging met wederzijds goedvinden: zowel de werkgever als de werknemer stemmen in met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook als ontslag gezien.

Ontslagvergoeding

Een financiële bijdrage die de werknemer ontvangt van de werkgever om de negatieve gevolgen van zijn ontslag te kunnen compenseren. Deze kan worden afgesproken onderling, maar ook via de rechter worden bepaald.

Ontslagvergunning

De naam van een vergunning die de werkgever van het CWI heeft ontvangen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen.

Onverbindend verklaren CAO

Een maatregel vanuit de overheid, waardoor een CAO niet meer geldt voor alle werkgevers en werknemers in een betreffende bedrijfstak.

Oproepkracht

Werknemers die op basis van een hulpcontract, nulurencontract of afroepcontract in dienst zijn genomen. Er kan vooruit niet worden gezegd om hoeveel uren het contract zal gaan.

Optieregeling

Regels binnen een NV wie er binnen de onderneming recht hebben op opties ( aandelen ) , als een bijzondere beloning voor geleverde prestaties, en onder welke condities deze opties verkregen kunnen worden.

Opting – in – regeling

Een regeling waarbij de verhouding tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever als een fictieve dienstbetrekking worden beschouwd. Bij deze dienstbetrekking mag de werkgever eventuele premies en de loonheffing achterhouden, dit wordt vaak gebruikt als er onduidelijkheid ontstaat over de gezagshouding tussen beide partijen.

Ouderdomspensioen

Een pensioenpot die een aanvulling vormt op de AOW-uitkering, deze pot zal net voor of net na het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd tot uitkering gaan komen.

Ouderschapsverlof

Een bijzondere vorm van onbetaald verlof, de werkgever is verplicht mee te werken aan dit verlof. Dit verlof is bedoelt om meer tijd te hebben voor de opvoeding en de verzorging van kinderen. Beide ouders hebben recht op 26 maal de wekelijkse werktijd, per kind jonger dan 8 jaar mag een verzoek voor dit verlof worden ingediend.

Outplacement

Een professionele begeleiding van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer naar een nieuwe werkbestemming. Dit gebeurt veelal op verzoek van de ( ex- ) werkgever die deze procedure dan ook betaald.

Palliatief verlof

Als er iemand in de direct omgeving van een werknemer ongeneeselijk ziek wordt, is er de mogelijkheid dat de werknemer enige tijd vrij mag nemen. Hiervoor moet wel toestemming ontvangen worden van de werkgever.

Participatiegraad

Het aantal van alle deelnemende aan een proces in een bepaald populatie uitgedrukt in een percentage van de totale populatie in die groep.

Partner alimentatie

Een financiële uitkering, de kosten van levensonderhoud, die na een scheiding door de meest draagkrachtige ex - partner aan de minst draagkrachtige ex - partner wordt verstrekt.

Parttime dienstverband

Een dienstverband waarin de werknemer op papier minder werkt dan een fulltime contract. Dit wordt meestal uitgedrukt in een parttime factor, wanneer u 2/3 van het aantal fulltime uren werkt is de parttime factor 0,66.

Pensioen

Een benaming voor een periodieke uitkering van het nabestaandenpensioen of het ouderdomspensioen.

Pensioenbreuk

Een overstap naar een andere pensioenregeling, wanneer de nieuwe regeling onvoldoende aansluit op de oude regeling kan er een pensioenbreuk ontstaan.

Pensioengat

Normaal ontvangt met op de dag van pensionering 70% van het brutoloon, wanneer dit minder is, is er een pensioensgat. Dat zou kunnen komen doordat niet het maximale aantal pensioenjaren gewerkt is, door bijvoorbeeld te laat begonnen met werken of eerder gestopt te zijn.

Pensioengevend loon

Is het totaal van het brutoloon op jaarbasis, vermeerderd met onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld, structurele eindejaarsuitkering en eventuele vaste loonbestanddelen.

Pensioengrondslag

Dit is de benaming voor het verschil tussen het pensioengevende loon verminderd met de AOW franchise.

Pensioenleeftijd

Dit is de leeftijd die bereikt moet worden om het pensioen tot uitkering te laten komen. Nu ligt dat nog op 65 jaar maar in de komende jaren zijn er plannen deze leeftijd door snelle vergrijzing, te verhogen.

Pensioenopgave

Aan het einde van elke kalenderjaar ontvangt een pensioengerechtigde een overzicht van zijn of haar pensioen. Hierin staat beschreven hoeveel pensioen er tot nog toe is opgebouwd en hoeveel er verwacht kan worden.

Pensioensoverdracht

Wanneer men van baan veranderd en dus een andere werkgever krijgt, dan is het mogelijk het bij de oude werknemer opgebouwde pensioen worden overgedragen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is een wettelijk recht.

Pensioenregeling

Dit wil zeggen op welke manier het pensioen is opgebouwd, dit is belangrijk om de kwaliteit te bepalen. Er zijn vele verschillende regelingen, maar de drie belangrijkste zijn: de middelloonregeling, eindloonregeling en de beschikbare premie regeling.

Pensioenreglement

Een pensioenreglement is een document dat schriftelijk is opgesteld, hierin staat precies omschreven hoe de pensioenregeling werkt, wat de plichten en rechten zijn van de deelnemers en de pensioenuitvoerder.

Pensioenuitvoerder

Een instantie die pensioenregelingen uitvoert. Hieronder vallen de helpdesk, administratie, uitkeren van pensioen en het beleggen van de gelden.

Pensioenverevening

Tijdens een scheiding ( van mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben ) wordt het ouderdomspensioen in gelijke delen opgesplitst. Dit kan ook anders wanneer er vooraf afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de pensioenregeling.

Personeeloptie

Is een optie ( aandeel ) die door een onderneming aan zijn werknemers verstrekt wordt, soms als uitbetaling, om de werknemers mee te kunnen laten profiteren van koersstijgingen van het bedrijf.

PFP

Pay for Performance, dit is een vorm van salaris betaling, waar de vergoeding wordt uitgekeerd aan de hand van het leveren van de afgesproken activiteiten. Meestal vallen deze activiteiten onder het in-role gedrag en dat wil zeggen dat dit gedrag is vast gelegd in de functieomschrijving.

Premie volksverzekering

Deze premie wordt geheven over het loon van de werknemer, net als de loonbelasting. De werkgever dient deze premie van het loon af te houden en af te staan aan de belastingdienst.

Premie werknemersverzekeringen

Deze premie wordt geheven over het loon van de werknemer, net als de loonbelasting. De werkgever dient deze premie van het loon af te houden en af te staan aan de belastingdienst. Dit premiepercentage wordt per jaar betaald.

Premie inkomen

Dit wordt afgeleid van het belastbare inkomen in BOX 1. Tot het premie inkomen hoort ook inkomen dat in het buitenland wordt genoten waarover in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd is.

Prestatiebeloning

Een vorm van flexibel belonen, waarbij voor een prestatie die ruim beter is als gemiddeld een premie wordt uitgekeerd. De norm moet wel uniform worden vastgesteld en kan ook leidden tot loonsverhoging.

Prestatieloon

Arbeid dit beloont wordt naarmate een prestatie geleverd wordt. Dit kan bijvoorbeeld een stukloon zijn, dan wordt er per product een vergoeding gegeven, bijvoorbeeld geld per woord betalen voor een goed geschreven artikel.

Prijscompensatie

Een stijging van het loon die ontstaat door inflatie, om de koopkracht van de werknemer niet heel erg te laten verminderen.

Proeftijd

Een proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn en kan maximaal 2 maanden bedragen bij een contract voor onbepaalde tijd. Tijdens deze proeftijd mag zowel de werknemer als de werkgever met onmiddellijke ingang het contract beëindigen.

Profit sharing

Het delen van de winst met de werknemers van de eigen organisatie. Op basis van afspraken die vooraf worden gemaakt is het mogelijk werknemers mee te laten profiteren van de winst van het bedrijf.

Pseudowerker

Werknemers die een contract hebben dat niet echt maar ook niet fictief is.

REA

Wet Re-integratie arbeidsgehandicapten, deze wet is bedoeld voor gehandicapte mensen die graag willen werken. Via deze wet probeert de overheid het aantrekkelijk te maken voor de werkgever om een gehandicapt persoon aan te nemen, door speciale voorzieningen en premies.

Re-intergratietraject

Het terug brengen van een ziek gemelde werknemer die langdurig ziek is, door de volgende stappen te volgen:
I. De werknemer wordt ziek
Hij dient zich ziek te melden bij de werkgever, waarvan de arbodienst direct op de hoogte wordt gesteld.
II. Beoordeling of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim
Voor dat er zes weken verstrijken beoordeelt de arbodienst of er spraken is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. Daarvoor beoordeelt de arbodienst de gegevens die de werkgever en werknemer beschikbaar gesteld hebben. Is er sprake van kort ziekteverzuim
III. Binnen zes weken geeft de arbodienst een probleem-analyse
Met deze analyse verstrekt de arbodienst informatie over het verzuim, de omstandigheden die daarbij van belang zijn en de mogelijkheden tot reïntegratie. Dit vormt de basis voor de afspraken die de werkgever en werknemer gaan maken over reïntegratie.
IV. Voordat er acht weken verstrijken, komt de werkgever met de werknemer een plan van aanpak overeen
Aan de hand van de probleem-analyse van de arbodienst, gaat de werkgever met de werknemer afspraken maken over de reïntegratie van de medewerker. Deze afspraken worden overeengekomen en maken onderdeel uit van dearbeidsovereenkomst, dat zowel de werknemer als de werkgever daardoor kunnen afdwingen.
V. NA dertien weken, ziekmelden van de medewerker bij uitvoeringsinstelling
Nadat er dertien weken vestrijken dient de werkgever de werknemer ziek te melden bij de uitvoeringsinstelling.
VI. Evaluatie van het plan van aanpak
Geregeld wordt het plan van aanpak besproken tussen werkgever en werknemer, minimaal eens per zes weken. Deze evaluatie kan tot aanpassing van het plan van aanpak leiden.
VII. Na ongeveer 20 maanden, stelt de werkgever het reïntegratieverslag op
Het verloop van het re-integratietraject wordt vastgelegd in het reïntegratieverslag. Dit is een soort uittreksel uit het reïntegratiedossier, dat door de werkgever werd bijgehouden.
VIII. Aanvragen WIA-uitkering
Uiterlijk 13 weken voordat de WIA-uitkering ingaat, vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan, waarbij hij het reïntegratieverslag nodig heeft.
IX. Na twee jaar ziekte stopt de loondoorbetaling en ontvangt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering
De verplichting voor de werkgever om het loon door te betalen eindigt in beginsel na twee ziektejaren (104 weken). De werknemer komt dan mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hebben partijen zich onvoldoende ingespannen om reïntegratie mogelijk te maken, dan kan dat er toe leiden de werkgever het loon langer moet doorbetalen.

Relatiebeding

Een beding dat werknemers niet zomaar bij de concurrent kunnen gaan werken, of wanneer ze dit wel doen dat ze geen relaties meenemen naar de nieuwe baas.

Rittenregistratie

De registratie van alle ritten die met een bepaalde auto gereden worden. In de rittenregistratie moet het volgende worden vermeld:

 • Het merk van de auto
 • Het type van de auto;
 • Het kenteken van de auto
 • De periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt
 • De datum van de rit
 • De begin- en eindstand van de kilometerteller
 • Het adres van vertrek en het aankomstadres. Als u vanaf uw werkadres naar een afspraak rijdt en daarna weer terug, schrijft u de aankomst- en vertrekadressen op van zowel de heen- als de terugreis
 • De route die u hebt gereden, als u niet de meest gebruikelijke route hebt genomen
 • Of het een privérit is of een zakelijke rit
 • De privé-omrijkilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers en privékilometers rijdt.

Spaarloon

Uiterst populaire secundaire arbeidsvoorwaarde, de werknemer kan via de spaarloonregeling, belastingvrij een deel van zijn loon sparen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Het moet openstaan voor meer dan 75% van de werknemers, de deelname moet vrijwillig zijn. Moet op een aparte spaarrekening op naam van de werknemer worden gestort, hier mogen geen andere bedragen op gestort worden. Meestal moeten deze bedragen minstens 4 jaar op de bank blijven staan.

Spaarloonregeling

Uiterst populaire secundaire arbeidsvoorwaarde, de werknemer kan via de spaarloonregeling, belastingvrij een deel van zijn loon sparen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Het moet openstaan voor meer dan 75% van de werknemers, de deelname moet vrijwillig zijn. Moet op een aparte spaarrekening op naam van de werknemer worden gestort, hier mogen geen andere bedragen op gestort worden. Meestal moeten deze bedragen minstens 4 jaar op de bank blijven staan.

UWV

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering, dit orgaan is belast met de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Hier wordt beoordeeld of de aanvragen voor uitkeringen oke zijn, en mag bepalen of een uitkering wordt afgewezen of toegekend.

De plus van ClearBalance Software

 • Snel en makkelijk in gebruik
 • Krachtige- en complexe functies
 • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Veiligheid & Gebruiksvriendelijkheid

 • Dagelijkse back-up
 • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
 • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft