Overheid-Belastingen

Accijns

Een vorm van belasting, deze wordt geheven op de verkoop van specifieke goederen. In Nederland wordt er accijns geheven op tabak, brandstoffen en alcoholhoudende dranken, de ontvanger van de belasting is de overheid.

BBP

Bruto Binnenlands Product, de totale geldwaarde van alle in een bepaald land geproduceerde diensten en goederen gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.

Belastingverdrag

Een afspraak tussen twee landen over wie waarover de belasting heft, door deze afspraken tussen de landen, betaalt u nooit ergens twee keer belasting, maar ook niet geen belasting.

Bewaarplicht

Iedereen die de plicht heeft om een administratie bij te houden, heeft ook de verplichting om boeken, bescheiden en andere houders van gegevens gedurende zeven jaar te bewaren. Wanneer het ontroerend goed betreft zelf tien jaar.

Binnenlands product

De totale geldwaarde van alle in een bepaald land geproduceerde diensten en goederen gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.

Boekenonderzoek

Een controlebezoek van de belastingsdienst bij een ondernemer, vandaar de bewaarplicht, hierdoor kan de controleur terug kijken of de ondernemer voldoen aan de administratieve eisen en of zijn aangiften juist waren.

Bruto Binnenlands product

Bruto Binnenlands Product, de totale geldwaarde van alle in een bepaald land geproduceerde diensten en goederen gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.

Bruto Nationaal Product

Dit is de optelling van alle bruto toegevoegde waarde die door alle sectoren in een land zijn voortgebracht in een jaar tijd. De overheidsproductie bestaat uit de ambtenarensalarissen.

BTW

Belasting toegevoegde waarde, dit is de belasting die een consument over een verkoopprijs van een product.

BTW-identificatienummer

Dit is een nummer dat de Nederlandse ondernemer toegewezen krijgt, via welke hij bekend staat bij de belastingdienst, via dit nummer kan dan ook de omzetbelasting worden aangegeven.

BUA

Besluit Uitsluiting van Aftrek van voorbelasting, voorbelasting mag niet worden afgetrokken als u goederen en diensten heeft gekocht voor u onderneming voor met name als doel, consumptie.

Centraal bureau voor Statistiek ( CBS )

Dit bureau, bewerkt, publiceert en verzamelt statistieken voor de overheid, maar ook voor bedrijven en burgers. Vele nationale indexcijfers worden hier berekent, zoals bijvoorbeeld de gemidddelde consumptie per gezin.

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting, deze overheidsinstantie houdt namens het ministerie van VROM toezicht op de woningcorporaties en de verbindingen die deze zijn aangegaan, dit doen ze om te kijken of deze genoeg vreemd vermogen bezitten.

Collectieve sector

De instellingen die zorgen voor sociale verzekeringen als, ziektekosten en uitkeringen en de de overheid vallen onder de collectieve sector, degene die niet winstgericht zijn.

Conserverende aanslag

Een aanslag waarin een belastingsschuld wel wordt vastgesteld maar meestal niet wordt geint. De inkomstenbelasting die verschuldigd is over het te conserveren bedrag wordt apart berekent en in een conserverende aanslag opgenomen.

Degressieve belastingheffing

Bij deze vorm van belastingheffing ga je minder belasting betalen naar mate je inkomen hoger wordt, dit is de tegenhanger van het Nederlandse progressieve belastingsstelsel waar naarmate je inkomen hoger wordt de belasting ook hoger wordt.

Deregulering

Het minder worden van regel- en wetgeving vanuit de overheid, eigenlijk dus simpel gezegd het krijgen van minder regels waaraan men zich moet houden.

ECD

Een dienst van de overheid die zich bezighoudt met het opsporen van economische delicten. Een onderdeel van de belastingdienst van het Ministerie van Financiën.

Fiscaal vertegenwoordiger ( FV )

Een ondernemer die in Nederland handelt namens een buitenlandse ondernemer op basis van een door de belastingsdienst verleende vergunning.

Fiscale eenheid

Een eenheid van ondernemingen. Meerdere ondernemingen worden door de belastingdienst gezien als een ondernemer. Dus het moederbedrijf omvat ook gelijk alle rechten voor de dochter bedrijven, en vormt dus een eenheid.

Handelsbalans

Dit is een onderdeel van de betalingsbalans van een bepaalde land, deze balans geeft totale invoer en de totale uitvoer van dit land in een bepaalde periode weer.

Intracommunautaire levering ( ICL )

Dit zijn leveringen binnen de community, in de geval de Europese Unie, wanneer er sprake is van deze leveringen geldt er een 0% tarief, omdat Europa geen grenzen meer kent.

Intracommunautaire verwerving ( ICV )

Een bedrijf ontvangt goederen van een ander bedrijf, beide bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Unie, en worden binnen de Europese Unie vervoerd, nu is er sprake van intracommunautaire verwerving (ICV).

Lump sum

Een speciale financiële regeling die op basis van prestaties een jaarlijks bedrag krijgen toegewezen, dit geldt alleen voor instellingen die worden gefinancierd door de overheid. Met deze regelgingkunen ze activiteiten financieren.

Makelaar

Een tussenpersoon bij het kopen of verkopen van ontroerend goed. Hij geeft advies over: afspraken over het overnemen van goederen, aan- of verkoopprijs staat van onderhoud, staat van oplevering en de regels die voor zowel de koper als de verkoper gelden.

Nationaal inkomen

Dit is de optelsom van alle inkomen in een land in een bepaalde tijd, meestal een jaar. Onder inkomen verstaan we in dit geval, loon, pacht rente en winst.

Nationaal inkomen ( Y )

Dit is de optelsom van alle inkomen in een land in een bepaalde tijd, meestal een jaar. Onder inkomen verstaan we in dit geval, loon, pacht rente en winst.

Nationaal product

Dit is de optelling van alle bruto toegevoegde waarde die door alle sectoren in een land zijn voortgebracht in een jaar tijd. De overheidsproductie bestaat uit de ambtenarensalarissen.

Nationaal spaarsaldo

Dit is de optelling van alle bruto toegevoegde waarde die door alle sectoren in een land zijn voortgebracht in een jaar tijd. De overheidsproductie bestaat uit de ambtenarensalarissen.

Nationaal spaarsaldo

Van een land is dit de begroting van de overheid en al het spaargeld van de bedrijven en huishoudens op een bepaald moment.

Nationale rekening

Dit is de benaming binnen de boekhouding voor het beschrijven van alle geldstromen binnen een land in een jaar.

NBP ( Netto Binnenlands Product )

Netto Binnenlands Product, dit staat gelijk aan Bruto Binnenlands Product, maar dan minus de afschrijvingen.

Netto Binnenlands Product ( NBP )

Netto Binnenlands Product, dit staat gelijk aan Bruto Binnenlands Product, maar dan minus de afschrijvingen.

Netto Nationaal Product ( NNP )

Netto Nationaal Product, dit staat gelijk aan Bruto Binnenlands Product, maar dan minus de afschrijvingen.

NMA ( Nederlandse Mededingingsautoriteit )

De NMA heeft een doel en dat is de markten laten werken, hiervoor houdt het bedrijven nauwlettend in de gaten of er nergens illegale praktijken gaande zijn, zoals kartels en andere illegale samenwerkingverbanden.

Omzetbelasting

Belasting toegevoegde waarde, dit is de belasting die een consument over een verkoopprijs van een product.

Opgaaf ICL

Het opgeven van de leveringen binnen de community, in de geval de Europese Unie, wanneer er sprake is van deze leveringen geldt er een 0% tarief, omdat Europa geen grenzen meer kent.

Overheid

De instantie waar het openbaar gezag berust. De taak van de overheid is regels en wetten stellen voor de mensen, en zorgen dat de mensen zich eraan houden.

Overheidsbestedingen

Inkoop van de overheid, eigenlijk alle activiteiten die een overheid onderneemt als het doel, het afsluiten van contracten voor de uitvoering van overheidsopdrachten is.

Overheidsbegroting

Een compleet overzicht met alle verwachte uitgaven en inkomsten van de overheid voor het komende jaar. In Nederland de Miljoenennota, deze wordt aangeboden op de derde dinsdag van september.

Productschap

Een productschap is door de overheid ingesteld om bedrijven die op een bepaalde manier betrekking hebben op de totstandkoming van een product. Het gaat hierbij om de organisaties leverancier en zakelijke afnemer van elkaar zijn.

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Dit zijn bedrijven, organisaties, die overheidstaken ten uitvoering brengen. Voorbeelden van zulke organisaties zijn, provincies, gemeenten en het Rijk.

Schatkistpapier

Dit zijn de schuldbekentenissen van de Staat, hierop leent zij geld.

SER

De Sociaal Economische Raad, dit is het overkoepelende orgaan voor de bedrijfsorganisaties, deze raad, die uit 45 leden bestaat, 15 kroonleden, 15 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en 15 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties. De overheid wordt door deze raad van advies voorzien over sociale en economische vraagstukken.

SER ( Sociaal Economische Raad )

De Sociaal Economische Raad, dit is het overkoepelende orgaan voor de bedrijfsorganisaties, deze raad, die uit 45 leden bestaat, 15 kroonleden, 15 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en 15 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties. De overheid wordt door deze raad van advies voorzien over sociale en economische vraagstukken.

Sociaal economisch toezicht

Dit toezicht richt zich erop dat een evenwichtige monetaire ontwikkeling bevorderd wordt. De aandacht is hierbij vooral gericht op het beheersen van de hoogte van de binnenlandse liquiditeitsmassa.

Staatsschuld

Het totaal van alle uitstaande leningen van de overheid. Of ook wel, de totale schuldenlast in Euro’s van de overheid.

Stabiliteitspact

Een deal in het kader van de Economische en Monetaire Unie, dat alle overheden binnen de EU de tekorten op de begroting tot een minimum moeten beperken. En niet gedekt worden door monetaire financiering.

STE ( Stichting Toezicht Effectenbeheer )

Dit is de waakhond van de overheid op het gebied van toezicht op alle regels in acht worden genomen wanneer u handelt in aandelen, dus niet met voorkennis o.i.d., doet u dit wel leert u ze vanzelf kennen.

Subsidie

Toekenning van een bedrag, vaak door de overheid, om sportieve, sociale, ideele of praktische doelstellingen te realiseren, zonder dat de ontvanger een tegenprestatie vraagt.

Vennootschapsbelasting

De belasting die wordt geheven over de winst van een vennootschap.

Vermogensbelasting

Is een belasting die op het vermogen wordt geheven, maar het maakt niet uit wat de inkomsten zijn die over dit vermogen geheven worden.

Vlaktaks

Komt over uit de Engelse taal vandaar dit rare woord, het staat eigenlijk gelijk aan platte belasting. Dus het maakt niet uit hoe veel of weinig je verdient, je zal altijd dezelfde belasting betalen.

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Veiligheid & Gebruiksvriendelijkheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft