Overige begrippen

Aanbesteding

Dit is een procedure waar een opdrachtgever een opdracht heeft en deze voor zo min mogelijk geld wil laten uitvoeren. Hiervoor laten ze verschillende bedrijven een offerte uitbrengen om hier de beste, snelste en goedkoopste uit te vinden.

Aannemingscontracten

In dit contract staat dat een aannemer een verbintenis aangaat om voor een vooraf vastgesteld prijs een project te leveren, dit is alleen mogelijk als er gewerkt wordt via een bouwbestek, waarin alles precies omschreven staat.

Accountant

Een accountant is degene die financiele handelingen en raportages van een onderneming maakt en controleert. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de AA accountant en de RA accountant, het grootste verschil is dat de AA accountant controles voor het Midden en Klein Bedrijf uitvoert en de RA accountant voor e grotere organisaties.

Accountant Administratieconsulent

Dit is een titel van een accountant die bevoegd is een verklaring af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening. De titel AA wordt ook bij de naam gedragen maar anders als drs. Wordt de titel aan de achterzijde van de naam toegevoegd

Actuele prijs

De actuele prijs, de prijs zoals het woord al zegt, die op dit moment geldt.

Administratie

Is eigenlijk een heel breed begrip dat al het kantoorwerk omvat. Meestal gaat het om het bijhouden en archiveren van alle financiële informatie, van betalingen van lonen tot het bijhouden van opgenomen vrije dagen.

Administratie kantoor

Afdeling of bedrijf dat de administratie bijhoudt: is eigenlijk een heel breed begrip dat al het kantoorwerk omvat. Meestal gaat het om het bijhouden en archiveren van alle financiële informatie, van betalingen van lonen tot het bijhouden van opgenomen vrije dagen.

Annuleringskosten

Dit zijn kosten die je maakt als er iets gereserveerd wordt door u en u kunt het op de een of andere manier niet nakomen. Bijvoorbeeld, u boekt een reis, maar er overlijd iemand waardoor u niet kunt gaan, dan zullen er kosten voor de annulering van de reis moeten worden betaald.

AO / IC

Staat voor administratieve Organisatie / Interne Controle, dus eigenlijk de controle binnen het bedrijf over de eigen administratie, misschien dat daar nog winsten te halen zijn door optimalisatie van de mogelijkheden.

Audit

Een zeer scherp onderzoek naar de bedrijfsvoering, is dit de juist gekozen bedrijfsvoering, of moeten we het anders gaan aanpakken en zo ja hoe?

BBSH

Staat voor Besluit Beheer Sociale Huursector, hierin staan de regels waar gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties zich moeten houden.

Belasting

Kan het beste omschreven worden als een verplichte bijdrage die aan de overheid moet worden voldaan, er zijn vele soorten belasting, maar weinig producten of diensten die bij wet belastingvrij zijn.

Behoedzaamheidsreserve

Een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat door het Rijk gereserveerd wordt voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van rijksuitgaven.

Beklemmingsrecht

Dit recht van beklemming geeft een ondernemer, agrariër het recht om tegen een betaling landerijen altijddurend te mogen blijven gebruiken.

Beurs

Plaats waar mensen samenkomen om goederen en / of diensten te kopen en verkopen. Dit kan zijn met goederen die aanwezig zijn, maar ook zonder dat deze aanwezig zijn, kijk maar naar de Beurs in Amsterdam, de aandelen die verhandeld worden zijn niet aanwezig, toch worden er een hoop verhandelt.

BKR

Het Bureau voor Krediet Registratie. Dit bureau houdt van elke persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten een dossier bij. Hierin staat precies wat deze persoon waar een en wanneer heeft afgesloten en tegen welke voorwaarden. Dit wordt gedaan om de kredietwaardigheid van een persoon in kaart te kunnen brengen.

Bloot eigendom

Dit betreft alle situaties waarin een ander de eigenaar een recht heeft op de opbrengsten van het goed of de verschillende goederen.

Bureau Krediet Registratie ( BKR )

Het Bureau voor Krediet Registratie. Dit bureau houdt van elke persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten een dossier bij. Hierin staat precies wat deze persoon waar een en wanneer heeft afgesloten en tegen welke voorwaarden. Dit wordt gedaan om de kredietwaardigheid van een persoon in kaart te kunnen brengen.

CAD

Computer Added Design, dit staat letterlijk voor productontwikkeling met de hulp van computerprogrammatuur. Tegenwoordig zijn er vele verschillende computerprogrammaturen en worden bijna alle productontwikkelingen hierdoor mede mogelijk gemaakt.

CFO

Chief Financial Officer: Dit betreft de hoogste financieel medewerker van een organisatie, deze wordt ook vaak financieel directeur genoemd, maar omdat dit soms nogal verwarrend is keizen de meeste organisaties voor de benaming CFO.

CIM

Computer Intergrated Manufacturing, alle productiessystemen die worden aangetuurd door computers. Tegenwoordig zijn er al hele bedrijfshallen die alleen op computers draaien en waar geen mens meer te zien is.

Codicil

Een onderhands document waarin er door de erflater bijzondere beschikkingen worden gemaakt, vaak is een codicil een bijvoegsel van een testament.

Colportagewet

Een wet die geschreven is om mensen te beschermen die een “ huis – aan – huis “ aankoop doen, of mensen die via de telefoon of postorderbedrijf een aankoop doen. Hierin is bijvoorbeeld een wettelijke bedenktijd van 8 dagen opgenomen als men niet tevreden is met het geleverde product.

Competent

In staat om houding, vaardigheden en kennis op een zodanige manier te combineren dat dit leidt tot een succesvol optreden in een bepaalde functie, dit slaat op een persoon.

Competentie

In staat om houding, vaardigheden en kennis op een zodanige manier te combineren dat dit leidt tot een succesvol optreden in een bepaalde functie, dit slaat op een persoon. Een persoonlijke kwaliteit die ertoe leidt dat een moeilijke situatie naar behoren wordt opgelost.

Connovatieve definitie

Deze definitie geeft de betekenis van een begrip of grootheid aan. Hoe dit begrip of de grootheid berekent moet worden staat los van deze definitie

Controletechnische functiescheiding

Functiescheiding tussen de controlerende schakels in een bedrijfskolom. Tussen deze functie moet scheiding worden aangebracht, anders zal dit leiden tot samenspanning. Er zijn 5 functie waar tussen functiescheiding moet worden toegepast, namelijk: controleren, bewaren, registreren, beschikken en uitvoeren.

COO

Chief Operational Officer, dit wordt ook wel de operationeel directeur genoemd. Deze persoon houdt het overzicht over alle processen op operationeel niveau en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Curatele

Het onder curatele stellen is bedoeld voor bedrijven en meerderjarige die zowel hun financiele als andere belangen niet meer mogen en kunnen behartigen. Het bedrijf of de persoon die onder curatele wordt gesteld verliest ook zijn / haar handelsbekwaanheid.

Curator

Deze persoon wordt door de rechter aangesteld om op te treden namens onder curatele gestelde personen of bedrijven, deze persoon handelt ook het faillissement van het betreffende bedrijf of persoon af.

Delegeren

Het doorgeven van verantwoordelijkheden en taken. Hierbij houdt men rekening met de ambitie, competenties, ontwikkelingsplannen en interesses van de medewerkers. De gedelegeerde taken worden door iemand opgedragen en veracht wordt dat men ze opvolgt.

Delta

Het verschil, een term die vooral in de wiskunde gebruikt wordt om een verschil tussen twee zijdes aan te geven, hiervoor wordt een driehoek gebruikt met een rechterrand die dikker is dan de andere twee.

Detachering

Een vast contract bij een detacheringbureau, deze kandidaat wordt ingezet bij een onderneming om arbeid te verrichten, dit kan een tijdelijke of een deta- vaste aanstelling zijn. Het voordeel van een detachering is dat je veel ervaring kan opdoen in verschillende bedrijven en zo op verschillende plekken de goede, nuttige informatie kan oppikken.

Doorlooptijd

Dit is de tijd die nodig is voor het voltooien van een activiteit van begin tot eind, bijvoorbeeld een procedure.

Dwingend recht

Als een wet dringend recht bevat wil het zeggen dat van de regels die in deze wet staan niet mag worden afgeweken. Voor een normaal mens lijkt dat heel logisch maar voor een jurist zijn dit hele belangrijke rechten.

Echtscheiding

Het scheiden van twee mensen, deze wordt aangevraagd bij de rechter. Dit kan door beide partners worden gedaan, meestal komt er een advocaat of een echtscheidingsbemiddelaar aan te pas. De rechterlijke uitspraak zal uiteindelijk het huwelijk ontbinden.

Geregistreerd partnerschap

Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de ambtnaar van de burgerlijke stand. Voor deze samenlevingsvorm zijn de volgende regels opgesteld: plichten en rechten voor beide partners, voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbinding tot stand komt en wordt beëindigd.

Huwelijk

Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de ambtnaar van de burgerlijke stand. Voor deze samenlevingsvorm zijn de volgende regels opgesteld: plichten en rechten voor beide partners, voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbinding tot stand komt en wordt beëindigd.

Kantonrechter

Deze rechter behandeld strafzaken en civiele zaken. Hier kan zonder advocaat of andere gemachtigde worden geprocedeerd, dit is niet verplicht maar wel een mogelijkheid.

Kritische prestatie-indicatoren

Instrumenten die het voor mogelijk maken, om te meten of de kritsche succesfactoren in de hand worden gehouden. Deze instrumenten geven een indicatie van een situatie, zonder dat succes gegarandeerd is.

Kritische succesfactoren

Factoren waarvan het mislukken of slagen van een onderneming of activiteit vanaf hangt. Deze factoren hebben meestal betrekking op, kwaliteit, prijs, levertijd en dergelijke.

Legaat vrij van recht

Iemand die en erfenis achterlaat kan de verkrijger vrij van recht laten erven, dit moet wel expliciet in het testament worden geregeld. Hierdoor komt het recht van successie dat de verkrijger zou moeten betalen , voor rekening van de nalatenschap.

Misconceptie

Het gebruik van een term met de verkeerde betekenis. Men zegt het een maar bedoelt het ander. Men praat bijvoorbeeld over het maken van verlies, maar bedoelt eigenlijk het maken van winst, wat een degelijk verschil is en dus een misconceptie.

Naijleffecten

Als er over een verstreken periode en correctiebericht wordt uitgebracht, kunnen hier gevolgen door ontstaan voor latere tijdperiodes. De gevolgen kunnen zijn dat er in latere tijdsperiodes ook correctieberichten uitgebracht moeten worden.

NIBUD

Nationaal Instituut voor BUDgetvoorlichting. Dit instituut adviseert en informeert over geldzaken van de consument, het bestaat al sinds 1979.

NIVRA

De organisatie van Register Accountants, deze is erop gericht een hoge kwaliteit van verslaggeving en controle te bevorderen. Dit is alleen mogelijk wanneer de objectiviteit, deskundigheid en integriteit van het accountantsberoep helemaal gewaarborgd zijn.

Notariële akte

Een geschrift dat door een notaris is opgemaakt, dit document moet door hem en de belanghebbende/opdrachtgever ondertekent worden. De akte is het bewijs van het in de akte genoteerde.

NOvAA

De organisatie van Accountant Administratieconsulent, deze is erop gericht een hoge kwaliteit van verslaggeving en controle te bevorderen. Dit is alleen mogelijk wanneer de objectiviteit, deskundigheid en integriteit van het accountantsberoep helemaal gewaarborgd zijn.

Onbelaste prestatie

In Nederland is een prestatie niet belast, als een dienst of levering niet wordt uitgevoerd / geleverd in het kader van de onderneming. Of de plaats van levering of de plaats van dienst niet in Nederland ligt.

Ontpotten

Geld dat buiten circulatie is gehouden door bijvoorbeeld te bewaren in een kluis in eigen huis, in een schoenendoos of een oude sok met de bedoeling dit later weer een keer te gebruiken als het nodig is. Met ontpotten bedoelen we het weer in circulatie brengen van dit geld.

Oppotten

Geld dat buiten circulatie is gehouden door bijvoorbeeld te bewaren in een kluis in eigen huis, in een schoenendoos of een oude sok met de bedoeling dit later weer een keer te gebruiken als het nodig is.

Output financiering

Financiële regeling van de overheid waarbij instellingen, die door de overheid gefinancierd worden. Jaarlijks een bedrag krijgen op basis van het aantal diploma’s dat zij uitreiken.

Overdrachtonderneming

Hierbij gaat het om de overdracht van een deel of van de gehele onderneming, hierover mag geen BTW worden geheven.

Overdracht van een onderneming

Hierbij gaat het om de overdracht van een deel of van de gehele onderneming, hierover mag geen BTW worden geheven.

Overeenkomst

Een afspraak die mondeling of schriftelijk tot stand is gekomen tussen twee partijen. Beide partijen zijn op de hoogte wat ze met elkaar hebben af- of besproken.

Overhead

Dit is het deel van het budget dat een bedrijf aan de eigen organisatie besteedt. Het geldt als maat voor de efficiëntie van de organisatie, geld dat aan de eigen organisatie wordt besteed komt niet ten goede aan de doelen van het bedrijf.

Overheadkosten

Dit is het deel van het budget dat een bedrijf aan de eigen organisatie besteedt. Het geldt als maat voor de efficiëntie van de organisatie, geld dat aan de eigen organisatie wordt besteed komt niet ten goede aan de doelen van het bedrijf.

Pacht

Een beloning die een persoon of onderneming ontvangt voor het beschikbaar stellen van zijn / haar grond aan een andere partij.

Patenten

Een juridische bescherming van productieprocessen of producten. Men spreekt ook wel over octrooien, dit is precies hetzelfde alleen dan in een Franse benaming.

RDW

Rijks Dienst Wegverkeer, de Nederlandse toelatingsautoriteit voor in feite alle voertuigen die u in Nederland, maar ook daarbuiten op de openbare weg tegenkomt. Al deze voertuigen moet immers voldoen aan de vereiste milieu- en veiligheidsaspecten.

Register goederen

Goederen waarbij, bij de vestiging of de overdacht ervan een inschrijving bij een openbaar register verplicht is.

Registeraccountant

Een accountant die rechterlijk bevoegd is om register goederen (Goederen waarbij, bij de vestiging of de overdacht ervan een inschrijving bij een openbaar register verplicht is ) te registeren.

Samenlevingscontract

Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de notaris. Voor deze samenlevingsvorm zijn de volgende regels opgesteld: plichten en rechten voor beide partners, voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbinding tot stand komt en wordt beëindigd.

Samenspanning

Dat is een illegale praktijk, waarneer 2 functionarissen afspreken bepaalde producten tegen een andere prijs te verkopen dan er wordt doorgegeven aan de administratie, waardoor het rest bedrag kan worden opgestreken door de twee functionarissen.

Samenwonen

Wanneer men samenwoont zonder samenlevingscontract ( Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de notaris. Voor deze samenlevingsvorm zijn de volgende regels opgesteld: plichten en rechten voor beide partners, voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbinding tot stand komt en wordt beëindigd ), is er bij wet niets geregeld.

Stabilisatiefunctie

De afzwakking van de schommeling in effectieve vraag, door de overheid.

Statuten

Reglementen van een stichting of vereniging, omtrent plichten, rechten, doel, en bevoegdheden van alle personen die hierbij betrokken zijn in welke functie dan ook.

Stipendium

Een bijdrage van de overheid aan sporters die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om te helpen te voorzien in levensonderhoud, ook wel een sporters beurs genoemd, wanneer de sporter er iets voor terug moet gaan doen noemen we het sponsoring.

Sociale verzekeringsbank

Sociale verzekeringsbank een zelfstandig bestuursorgaan, dat voor overheidsinstanties verschillende regelingen uitvoert. De kinderbijslag en de AOW worden via deze organisatie uitgekeerd. Al sinds 1901 bestaat deze en is daarmee de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland.

Stromannen

Dit zijn mensen die, meestal tegen een goede betaling, handelen met geld in naam van een grote organisatie of een andere persoon, om bijvoorbeeld een grotere machtspositie te verwerven.

Stroomgrootheid

Een grootheid die afhankelijk is van de factor tijd.

Successierecht

Een belasting over de dingen die worden verkregen uit een nalatenschap, deze belasting is een van de hoogste die we kennen

Successiekoers

Dit is de prijs van een aandeel die wordt gebruikt om de waarde te achterhalen van de aandelen die worden geërfd, dit moet eerst gebeuren anders is de hoogte van de successierechten niet bekend.

Surseance van betaling

Uitstel van betaling van schulden dat bij wet geregeld is. Dit dient meestal als een voorstadia van faillissement, maar dat is het nog niet. Bij een surseance van betaling krijgt de ondernemer de kans om te laten zien dat hij binnen afzienbare tijd weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

SVB

Sociale verzekeringsbank een zelfstandig bestuursorgaan, dat voor overheidsinstanties verschillende regelingen uitvoert. De kinderbijslag en de AOW worden via deze organisatie uitgekeerd. Al sinds 1901 bestaat deze en is daarmee de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland.

Synoniem

Een woord dat dezelfde betekenis heeft als een ander woord, dus dat je meerder woorden kan gebruiken om hetzelfde te zeggen, kan gebruikt worden om een tekst makkelijker leesbaar te maken of deze mooier te laten klinken.

Taxatie

Waardebepaling, wordt vaak in de makelaarswereld gebruikt, maar kan eigenlijk op alles van toepassing zijn waar een waarde aan toe gewezen moet worden.

Taxatierapport

Een rapport, gemaakt door een beëdigd taxateur, om alle producten of ontroerend goed in vast te leggen.

Unica

Exemplaren van objecten, waarvan er in de hele wereld maar een is, deze objecten zijn vaak erg prijzig en diefstalgevoelig.

Vergrijpboete

Het bestraffen van nalaten of een handelen waarbij sprake van opzet dan wel grove schuld is. Wanneer dit bestraft kan worden moet de inspecteur wel altijd ter plaatse zijn om dit zelf te concluderen.

Verleggingregeling

Een regel binnen de btw waarbij niet de leverancier btw moet bereken en aangeven maar de afnemer. Dit wordt vaker toegepast in de internationale handel waardoor de twee partijen er allebei positief door beïnvloed worden.

Verzuimboete

Heeft als doel, een gebod tot nakoming van een fiscale verplichting in te scherpen. Deze kan al oplegt worden wanneer er zelfs maar één verplichting niet voldaan is.

Waarborgsom

Een zekerheidstelling bij de koop van een bestaande of nieuwe woning voor de verkoper tot aan de datum van overschrijving, waarbij de koper een bedrag overmaakt aan de notaris.

Waarde in het vrije economische verkeer

Een waarde die een goed kan hebben zonder dat deze bezwaard met elke verplichting. Deze kan op een vrije markt dus vrij verhandelt worden. Bijvoorbeeld huurverplichtingen.

Weerstandsvermogen

Een grootheid die in het leven is geroepen door de CFV om de levensvatbaarheid van een verbinding ( tussen woningcorporatie met een andere rechtspersoon) of woningcorporatie te beoordelen. Dit vermogen geeft dus eigenlijk aan hoe levensvatbaar ze is.

Welzijn

Een begrip dat vaak in de economie gebruikt wordt maar er eigenlijk buiten staat, dit is niet te berekenen, het gaat erom hoe een persoon zich voelt in de situatie waarin hij of zij leeft. Dat is niet in cijfers vast te leggen.

Winstquote

De som van de winst uitgelegd in een percentage van het nationaal inkomen noemen we een winstquote.

Woekerpolis

Een naam voor verschillende vormen van beleggingshypotheken waar aan de consument geen duidelijke informatie is gegeven, over wat het werkelijk allemaal gaat kosten en meestal zal achteraf blijken dat alles veel duurder uitvalt als dat de consument denkt.

Woekerrente

Een naam voor verschillende vormen van rentes waar aan de consument geen duidelijke informatie is gegeven, over wat het werkelijk allemaal gaat kosten en meestal zal achteraf blijken dat alles veel duurder uitvalt als dat de consument denkt.

World Trade Organisation ( WTO )

Een algemene overeenkomst die over de tarieven en handel gaat. Deze organisatie streeft al jaren naar een wereldwijde vrijhandel, het zoveel mogelijk vrij maken van de internationale handel.

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Dit fonds beoordeelt de r kredietwaardigheid van woningcorporaties op basis van hun weerstandsvermogen ene de financiering van kredietwaardige woningcorporaties mede verzorgt.

Zeggenschap

Het recht dat een persoon of bedrijf heeft om ergens over te mogen beslissen. Het hoeft niet perse een meerderheidsdeel te zijn, met 1% van de aandelen van een bedrijf heb je ook zeggen schap, weliswaar niet veel maar je hebt een aandeel in het zeggenschap.

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Veiligheid & Gebruiksvriendelijkheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft